Почетна

СКОПЈЕ

Понуда на станбен и деловен простор во Скопје. Каталог...

СТРУМИЦА

Понуда на станбен простор во Струмица

БИТОЛА

Понуда на станбен и деловен простор во Битола. Сите Понуди...

ОХРИД

Понуда на станбен и деловен простор во Охрид. Сите Понуди...

ПРИЛЕП

Понуда на станбен и деловен простор во Прилеп. Сите Понуди...

ПЕХЧЕВО

Понуда на станбен простор во Пехчево. Сите Понуди...

Оглас 2/2015 за продажба на станови (до 23.03.2015)

Оглас број 2/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 193 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 2/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 18 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 2/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 2/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 34 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 2/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 2/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 1/2015 за продажба на станови (до 20.01.2015)

Оглас број 1/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 199 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 1/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 20 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 1/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 1/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 34 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 1/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 1/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 10/2014 за продажба на станови (до 22.12.2014)

Оглас број 10/2014-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 207 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 10/2014-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 20 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 10/2014-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 10/2014-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 35 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 10/2014-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 10/2014-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 9/2014 за продажба на станови (до 19.11.2014)

Оглас број 8/2014-СК за продажба на 1 стан Скопје

Предмет на продажба 1 стан во Скопје

Оглас 8/2014 за продажба на станови (до 17.11.2014)

Оглас број 8/2014-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 88 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 8/2014-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 23 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 8/2014-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 8/2014-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 35 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 8/2014-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 8/2014-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 7/2014 за продажба на станови (до 06.10.2014)

Оглас број 7/2014-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 100 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 7/2014-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 26 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 7/2014-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 7/2014-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 35 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 7/2014-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 7/2014-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 6/2014 за продажба на станови (до 02.09.2014)

Оглас број 6/2014-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 111 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 6/2014-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 28 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 6/2014-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 6/2014-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 35 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 6/2014-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 9 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 6/2014-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 5/2014 за продажба на станови (до 23.07.2014)

Оглас број 5/2014-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 115 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 5/2014-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 30 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 5/2014-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 5/2014-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 35 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 5/2014-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 9 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 5/2014-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Најава на корисници