Паркиралиште „Центар“ - Скопје

Локација: ул. „Кеј 13-ти Ноември“ број 22Б Општина Центар Град Скопје (наспроти хотелот „Holiday Inn“)

Број на паркинг места:  534 од кои 524 за лесни возила и 10 за автобуси

 

 

Ценовник на услуги и надоместоци за користење на паркиралиштето

1. Лесни возила

  • За паркирање до 1 час: 30 денари
  • За секој нареден час до 9 часа: 20 денари по час
  • За паркирање од 9 до 24 часа: 300 денари
  • Месечна надоместок за физички и правни лица: 1.770 денари
  • Годишен надоместок за физички и правни лица: 14.160 денари


2. Автобуси

  • За паркирање до 1 час: 200 денари
  • За секој нареден час: 100 денари

 

Ценовникот се однесува за паркирање на Катна гаража "Разловечко Востание", Катна гаража "Кресненско Востание", Катна гаража "Солунски Конгрес",  Катна гаража "Смилевски Конгрес" и "Паркиралиште Центар" во Скопје:

 

За користење на три катни гаражи

месечен надоместок за физички лица ..................................3.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 35.500 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................ ..40.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на една  катна гаража и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................2.600 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 26.600 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .2.800 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица .................................. 28.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на две  катни гаражи и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................3.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 35.500 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица .................................. 40.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на три  катни гаражи и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................4.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 45.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................: 55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на четири катни гаражи

месечен надоместок за физички лица ..................................4.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 45.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................ ..55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на четири катни гаражи и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................5.300 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 53.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................: 55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

Трошокот за издавање на картицата изнесува 250 денари во моментот на плаќањето и истиот паѓа на товар на корисникот

Број на трансакциона с-ка: 210067012210484 НЛБ Тутунска банка-АД Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барање за картичка

 

Кликнете на сликите за да ја погледнете галеријата

Локација на објектот