Закон за ЈН
  • Закон за јавни набавки-пречистен текст.Превземи
  • Закон за изменување на Законот за јавни набавки од 

      Сл. Весник на Р. Македонија, бр.165 од 16.11.2017 година. Превземи

  • Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија - декември 2017.Превземи