Извештаи

 

Финансиски и ревизорски извештаи за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје:

 

Финансиски и ревизорски извештаи за 2011 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2012 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2013 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2014 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2015 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2016 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје. Превземи

 

Годишни извештаи за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје:

 

Годишен извештај за 2011 за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје. Превземи

Годишен извештај за 2012 за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.Превземи

Годишен извештај за 2013 за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.Превземи