ШЕМА

Шематски приказ на организационата поставеност во Дирекција на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје 

Organizaciona [ema na direkcija