Завршени објекти

Статут на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи