ИСО СТАНДАРД

                   

                   Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје го има имплементирано во своето работење стандардот ИСО 9001:2008 со сертификациски број CH15/0934 кој е валиден од 20 јули 2015 година до 19 јули 2018 година.

                   Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје го документира својот Систем за менаџмент со квалитеткој го применува во процедурите на давање на услуги и истиот е усогласен со барањата на стандардот  ИСО9001:2008 со цел:

  • Демонстрирање на способноста дадава услуги и/или произведува производи усогласени со барањата на корисникот и барањата на важечките закони, прописи стандарди;
  • Зголемување на задоволството на корисникот на услуги/купувачот на производи со ефективното спроведување на Систем за менаџмент со квалитет вклучувајќи ги и процесите на постојано подобрување на Систем за менаџмент со квалитети обезбедување на усогласеност со барањата на корисникот (купувачот) на услуги/производи и важечките.

 

 001 (1) 002 (1)