Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 32/2018 (29.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на објект ГП 2.02 од ДУП Градска Четврт С 16- Општина Бутел (стара
ознака Босна и Херцеговина Б 9.3 О-4) во Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количините на работи се дефинирани
како изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на
објект ГП 2.02 од ДУП Градска Четврт С 16- Општина Бутел (стара ознака Босна и Херцеговина Б 9.3
О-4) во Скопје, утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „СТУДИО 2000" Скопје.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 13.12.2018 година