Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-11/2018 (30.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Лиценци за софтвер за заштита на персонални компјутери и сервери од компјутерски вируси и
малициозни програми

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на 350 лиценци со важност од 2
години за софтвер за заштита на персонални компјутери и сервери од компјутерски вируси и
малициозни програми за потребите на Друштвото. Количини - 350 Лиценци со важност од 2 години за
софтвер за заштита на персонални компјутери и сервери од компјутерски вируси и малициозни
програми по вид и количина согласно техничката спецификација.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 13.11.2018 година