Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-13/2018 (30.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни
пумпи на ''Национална Арена Филип II Македонски '' – Скопје

 

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување
и сервисирање на фекални, водоводни противпожарни пумпи на ''Национална Арена Филип 2
Македонски''– Скопје. Тековното одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни
пумпи треба да ги опфати сите делови кои се составен дел од спецификациите со вклучена работна
рака за нивно одржување и сервисирање, согласно описот и количините.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 23.11.2018 година