Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 30/2018 (29.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изложување на станбен простор и деловен простор со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување
со станбен и со деловен простор од значење на Републиката – Скопје за Реон 1 и Реон 2

 

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изведување на премер и геодетски работи
на територија на Република Македонија за потребите на Подружниците на Акционерското друштво,
согласно видовите на услугите и техничката спецификација. Предметот на набавката Изложување на
станбен и деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје за Реон 1 и Реон 2 ги опфаќа
следните видови на услуги 1. За премер на внатрешна површина на посебни и заеднички делови од
зграда и други објектиЧ стан, подрум, подземна гаража, гаражно место, деловна просторија и други во
функција на запишување/промена во катастар на недвижности, 2. За премер на внатрешна површина,
вклучувајќи и габаритен премер на згради и други објектиЧ семејна станбена куќа, деловен објект,
базени, рибници, силос, резервоар, надградба/доградба, помошен објект (гаража/гаражно место, плевна,
шупа и др.) и други, независно за колку засебни објекти се работи во функција на запишување/промена
во катастар на недвижности, 3. За премер на отворена површина на објекти од типот на брани, соларни
централи, отворени спортски игралишта, паркови, плоштади, паркиралишта, зеленила, градби за
сепарација на материјал за производство на бетон, бетонски бази, асфалтни бази и други објекти во
функција на запишување/промена во катастар на недвижности, 4. За премер на празна катастарска
парцела во функција на запишување во катастар на недвижности 5. За обележување на градежна
парцела со премер на лице место 6. За нумерички податоци без теренско мерење во функција на
реализација на урбанистички план, експропријација, приватизација на градежно земјиште и др. (ако
градежната парцела претставува дел од една катастарска парцела), 7. За нумерички податоци без
теренско мерење во функција на реализација на урбанистички план, експропријација, приватизација
на градежно земјиште и др. (ако градежната парцела е составена од повеќе катастарски парцели) 8. За
физичка делба на КП, 8.1 Основна физичка делба на две КП, 8.2 Секоја наредна новоформирана КП, 9.
Идентификација на КП со увид на лице место без премерување, 9.1 Идентификација на КП со увид на
лице место и премерување, 10. За изготвување на ажурирана геодетска подлога за опфат со површина
до 1Ха, 10.1 За изготвување на ажурирана геодетска подлога за опфат со површина над1Ха, 11. За
обележување проектирана градба на терен 12. Премер на водоводна, канализациона и енергетска
инфраструктура и на електронски комуникациски мрежи и средства - на отворен ров - на затворен ров,
со откривање на инфраструктурни објекти со скенер/трагач/шлиц) 13. Спојување на парцели (од реден
број 9) по новооформена парцела

 

Краен рок за поднесување на понуди е 19.11.2018 година