Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 31/2018 (29.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на автоматскиот систем за паркирање на
возила во катна гаража Солунски Конгрес

 

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување
и сервисирање на автоматскиот систем за паркирање на возила во катна гаража "Солунски Конгрес",
согласно описот во Спецификацијата. Набавката опфака тековно одржување и сервисирање на
автоматскиот систем за паркирање на возила со дневна, неделна и месечна проверка. Промена на
деловите предвидени во Спецификација, нивна демонтажа, набавка на нови делови и нивна монтажа,
како што се водилки на платформи, сензори за висина, цилиндри, фаќачки уреди, тркала, лизгачи,
кабли, редуктори, кочници, товарни запчаници, спојници, одбојник, подмачкување, проверка и замена
на масло,чистење на сензори и панел на неделна основа итн. Достапност на сервисерите - 24 часа по
повик.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 20.11.2018 година