Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-12/2018 (29.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на дизел агрегатски постројки на катни гаражи и Националана Арена Филип II Македонски- Скопје

 

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуги за тековно одржување
и сервисирање на дизел агрегатски постројки на катни гаражи и “Национална Арена Филип 2 Македонски” – Скопје, вкупно 7 (седум) согласно техничката спецификација. Четири агрегатски постројки на стадион, од кои три постројки се- модел ФГ Вилсон П275Х2 со моќност 275ква/220кв и една агрегатска постројка- модел Матиса 350 ква тип ВМ1 350 АД. Една агрегатска постројка на катна гаража Солунски Конгрес- модел Еуроенергу Јенератор ЕСГ 200 сериски број 28064/14 ква 200 В 231/400, една агрегатска постројка на катна гаража Разловечко Востание- модел Матиса ФМ2-400АД ква 400 320КВ сериски број ММ14543 од 2014 година и една агрегатска постројка на катна гаража Кресненско Востание- модел КапелоΣ Диеселс мотор Марелли Генераторс тип МЈБ 250МА4-Б сериски број МБ17982 ква 165. Под тековно одржување и сервисирање на агрегатите спаѓаат следниве услуги - Периодичен преглед на 60 дена, промена на филтри за гориво, масло, филтри за масло, сепаратор на вода, антифриз, Акумулаторска батерија 12В 180Ах, каиши, затегачи на каиши, греачи на антифриз и дежурство на настани по повик.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 08.11.2018 година