Покани и известувања

Помош за отплата на долг

АДСДП континуирано излегува во пресрет на сите кои имаат заостанат долг по три основи: Закупнина на деловен простор, станарина и ануитети од кредитни партии за продадени комерцијални станови. На сите овие лица Друштвото им овозможува отплата на долгот на рати. Бројот на одобрени рати зависи од износот на долгот.

Нашите служби се отворени за соработка и на сите лица кои досега не ја искористиле оваа можност нудиме решавање на статусот, можност за спогодба, продолжување на договорот, како и инфрмации за висината на долгот. Сите информации можете да ги добиете во просториите на АДСДП или на следните телефони: 02 2633 888; 02 633 927; 02 633 895.