Деловен простор

Објава 8/2019-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопјe

Објава 8/2019-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (17.06.2019)

Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време до 5 (пет) години.

Деловниот простор се издава во видена состојба.

За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст..

Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk


Објавата трае од 17.06.2019 до 26.06.2019