Огласи во тек

Оглас за јавна набавка број 05015/2019

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Набавка на производи за бифе и пијалоци на следниот линк: 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bb3da631-d7e0-4708-bb27-806c211e663d/14