Огласи во тек

Оглас за јавна набавка број 05498/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Друштво на следниот линк: 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bcf23f6e-7c14-4702-93df-417807690756/1