Огласи во тек

Оглас за јавна набавка број 05673/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Здравствен преглед за вработени на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје. Огласот е достапен на следниот линк: 

 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dacf504e-2931-4c06-bc3e-18a0186be80c/14