Огласи во тек

Оглас за јавна набавка број 04917/2019 (3)

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаина следниот линк: 

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9d4ecf9a-ef59-4071-a6bc-9ea8884e35c0/13