Завршени објекти

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

на следниот линк: 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/740587c6-9918-4c0b-b668-25d9a19425c5/13