Огласи во тек

Оглас за јавна набавка број 07816/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

 на следниот линк: 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13d3e1db-269f-476c-9393-1ebac3314742/14