Огласи во тек

Оглас за јавна набавка број 08099/2019 (7)

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

 на следниот линк: 

 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/253ff9d6-9f89-4d67-b20f-176c70aad564/1