Огласи во тек

Оглас за јавна набавка број 08222/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Ревизија на проектна документација за сите фази за објектите со станови наменети за лица во социјален ризик и други ранливи групи и тоа ГП 5.6.1 во Гевгелија, Блок 40.дел индустриска зона - Локалитет 1 ГП 2.1 во Велес, Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар и станбен објект во УЕ 41 нас. Сарај во Скопје на следниот линк: 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9cf8761-ee9c-42ef-bc23-74ef5ee9ad71/14