Покани и известувања

05.10.2016 ОТВОРЕН ДЕН СО ГРАЃАНИТЕ

                 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

 

 

 

Генералниот Директор на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, г-дин Цветко Грозданов во периодот кој следи ќе остварува средби со жителите од подрачјата на Подружниците на Акционерското Друштво.

На овие средби, граѓаните ќе имаат можност да се запознаат поблиску со станбената политика на Друштвото во насока:

  • Изградба на станови наменети за социјално ранливи групи;

  • Издавање на станови, сопственост на Република Македонија (станови наменети за социјално ранливи групи)

  • Откуп на станови , сопственост на Република Македонија, од различни категории (општествени станови, станови кои се користат од лица без соодветен акт за доделување и користење на станот,  станови градени по Програма за лица со ниски приуходи ФП 1340, станови кои се користат со решенија за закуп со право на откуп)

  • Продажба на комерцијални станови (локација, цена, начин и постапка за продажба)

Воедно, граѓаните кои за заинтересирани да закупат или откупат деловен простор, сопственост на Република Македонија, а со кој стопанисува Акционерското друштво ќе можат да се запознаат со :

  • Слободни  деловни простории за издавање под закуп (постапка за издавање под закуп, почетна цена, времетраење на договорот за закуп, услови и можност за продолжување на договорот за закуп)

  • Слободни деловни  простории наменети за продажба (постапка за продажба, почетна цена)

Се повикуваат сите граѓани, заинтересирани за горенаведените прашања да присуствуваат на средбите и да земат активно учество со свои прашања и предлози за остварување взаемна соработка со Акционерското друштво.

 

Средбите ќе се одржуваат во просториите на секоја Подружница, почнувајќи од 11 часот до 13 часот според следниот распоред:

 

Подружница Куманово, 05.10.2016 година                           Подружница Тетово, 21.10.2016 година

Подружница Охрид,  07.10.2016 година                                Подружница Кавадарци, 26.10.2016 година

Подружница Битола, 12.10. 2016 година                               Подружница Прилеп, 28.10.2016 година

Подружница Кичево, 14.10.2016 година                                Подружница Штип,    31.10.2016 година

Подружница Кочани,  17.10.2016 година                               Подружница Струмица, 02.11.2016 година  

Подружница Велес, 19.10.2016 година                                   Подружница Скопје,  04.11.2016 година

Адреса и Локација