Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 3/2017(13.03.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно и инвестиционо одржување на автоматскиот систем за полевање на тревата на „Национална Арена Филип II Македонски“ –Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка и испорака на услуги за тековно и инвестиционо одржување на автоматскиот систем за полевање на тревата на „Национална Арена Филип 2 Македонски“ –Скопје согласно описот и количините од деталната спецификација. Набавката опфаќа тековно и инестиционо одржување на автоматскиот систем за полевање, сервисирање-поправка на сите делови дадени во деталната спецификација, нивна демонтажа, набавка на нови делови со нивна монтажа, како што се ПОП УП прскалки, пумпи од резервоар кон прскалки со електроинсталатерски работи, бунарски пумпи со електро-инсталатерски работи, санација на резервоар Рото Мурска Собота запремнина 40.000л, електромагнетни вентили ДН80НП16, полиетиленски (ПЕХД) водоводни цевки со сиот потребен споен и заптивен материјал.

Адреса и Локација