Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 5/2017(13.03.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги во мобилна телефонија

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Користење на мобилна телефонија 24 часа на ден, седум дена во неделата со национален сообраќај кон сите фиксни и мобилни мрежи, СМС/ММС пораки, мобилен интернет и меѓународен сообраќај за потребите на Друштвото, согласно спецификацијата

Адреса и Локација