Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-1/2017(17.03.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Проценка на загрозеност и изработка на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи за Националната арена Филип II Македонски-Скопје и Правилник за заштита од пожари и експлозии за Националната арена Филип II Македонски-Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Ангажирање на правно лице за изработка на документи (акти) и тоа • Проценка на загрозеност и изработка на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи (со мерки за заштита и спасување, шеми за евакуација и спасување, знаци за известување, табли за соборни места - пунктови и друго, изработени од ПВЦ или друг еквивалентен материјал прилагоден на објектот и нивна имплементација, односно поставување во самиот објект) и • Правилник за заштита од пожари и експлозии Предметот на услугата се однесува за спортски објект – Национална Арена Филип 2 Македонски – Скопје (Телеком Арена) со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, согласно Законот за заштита и спасување и други законски акти опишани во техничката спецификација.

Адреса и Локација