Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-2/2017(17.03.2017) (2)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на разни прислужни машини на „Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Тековно одржување и сервисирање на разни прислужни машини (трактор, косилка, ваљак, машина за чистење на подови, дувалки и др.) на “Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје согласно спецификацијата. Извршителот е должен резервните делови да ги набавува од овластен дистрибутер во Република Македонија според типот на машината за соодветниот дел. За извршување на услугата одржување и сервисирање на трактор и прислужни машини и промена на резервни делови се дава работен налог од страна на нарачателот потпишан од овластените лица на двете договорни страни

Адреса и Локација