Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 6/2017(10.04.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на објект 1.12 Реонски центар Аеродром во Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количините на работи се дефинирани како изведба на градежни,градежни занатски, занатски, инсталатерски и други работи утврдени во предмерот за тендерска документација изработен од Проектантот ТДПИК „Прима Инженеринг“ ДОО Скопје.

Адреса и Локација