Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 6/2017(10.04.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на објект 1.12 Реонски центар Аеродром во Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количините на работи се дефинирани како изведба на градежни,градежни занатски, занатски, инсталатерски и други работи утврдени во предмерот за тендерска документација изработен од Проектантот ТДПИК „Прима Инженеринг“ ДОО Скопје.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-4/2017(17.03.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Ревизија на проектна документација за сите фази за објектот Катна гаража ГП 1.2 (Центар за култура Григор Прличев) во Охрид.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Ревизијата треба да се изврши на проектна документација што ќе се изработи за Катна гаража ГП 1.2 (Центар за култура Григор Прличев) во Охрид, максимална површина за градење 4.200,0м2 и ориентациона нето корисна продажна површина од 3.500,0 м2. Набавката опфаќа ревизија на комплетната проектна документација за сите фази за објектот Катна гаража ГП 1.2 (Центар за култура Григор Прличев) во Охрид - и тоа - ревизија на проекти за дислокациј а на постоечки подземни инсталации, ревизија на проект за подготвителни работи, основен проект со сите фази потребни за изградба на објектот, вклучувајќи го и предмерот како составен дел на проектната документација со посебен акцент на сеопфатноста на описите на позициите и точноста на количините и др. Извештај од ревизијата со евентуални забелешки на проектната документација по кои треба да постапи Проектантот, преку Нарачателот се доставува до проектантската куќа, а конечниот извештај за извршената ревизија со позитивен заклучок, се доставува во архивата на Нарачателот, во четири примероци и во електронска форма. Покрај изготвување на Конечниот извештај кој ќе ги содржи поединечните извештаи од сите фази од проектната документација, Извршителот на услугата за ревизија на проектната документација, треба целата ревидирана проектна документација да ја завери на начин согласно важечките законски прописи. Поединечните извештаи за извршени ревизии, треба да бидат содржани во основните проекти, соодветно за секоја фаза.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-2/2017(17.03.2017) (2)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на разни прислужни машини на „Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Тековно одржување и сервисирање на разни прислужни машини (трактор, косилка, ваљак, машина за чистење на подови, дувалки и др.) на “Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје согласно спецификацијата. Извршителот е должен резервните делови да ги набавува од овластен дистрибутер во Република Македонија според типот на машината за соодветниот дел. За извршување на услугата одржување и сервисирање на трактор и прислужни машини и промена на резервни делови се дава работен налог од страна на нарачателот потпишан од овластените лица на двете договорни страни

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-1/2017(17.03.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Проценка на загрозеност и изработка на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи за Националната арена Филип II Македонски-Скопје и Правилник за заштита од пожари и експлозии за Националната арена Филип II Македонски-Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Ангажирање на правно лице за изработка на документи (акти) и тоа • Проценка на загрозеност и изработка на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи (со мерки за заштита и спасување, шеми за евакуација и спасување, знаци за известување, табли за соборни места - пунктови и друго, изработени од ПВЦ или друг еквивалентен материјал прилагоден на објектот и нивна имплементација, односно поставување во самиот објект) и • Правилник за заштита од пожари и експлозии Предметот на услугата се однесува за спортски објект – Национална Арена Филип 2 Македонски – Скопје (Телеком Арена) со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, согласно Законот за заштита и спасување и други законски акти опишани во техничката спецификација.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 5/2017(13.03.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги во мобилна телефонија

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Користење на мобилна телефонија 24 часа на ден, седум дена во неделата со национален сообраќај кон сите фиксни и мобилни мрежи, СМС/ММС пораки, мобилен интернет и меѓународен сообраќај за потребите на Друштвото, согласно спецификацијата

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 3/2017(13.03.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно и инвестиционо одржување на автоматскиот систем за полевање на тревата на „Национална Арена Филип II Македонски“ –Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка и испорака на услуги за тековно и инвестиционо одржување на автоматскиот систем за полевање на тревата на „Национална Арена Филип 2 Македонски“ –Скопје согласно описот и количините од деталната спецификација. Набавката опфаќа тековно и инестиционо одржување на автоматскиот систем за полевање, сервисирање-поправка на сите делови дадени во деталната спецификација, нивна демонтажа, набавка на нови делови со нивна монтажа, како што се ПОП УП прскалки, пумпи од резервоар кон прскалки со електроинсталатерски работи, бунарски пумпи со електро-инсталатерски работи, санација на резервоар Рото Мурска Собота запремнина 40.000л, електромагнетни вентили ДН80НП16, полиетиленски (ПЕХД) водоводни цевки со сиот потребен споен и заптивен материјал.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1/2017(13.03.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување на хигиена на „Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување на хигиена на „Национална Арена Филип 2 Македонски-Скопје“. Набавката ги опфаќа следните активностиодржување на гледалиштен простор – трибини (4), пристапни мостови, пешачки платформи, санитарни јазли, интерна улица, машинско чистење на подни површини, чистење на ѕидни површини и опрема во санитарните јазли и одвоз на смет од исчистените простории по вид и количина согласно Спецификацијата со опис на работа. Одржување на хигиена на „Национална Арена Филип 2 Македонски-Скопје“. Чистење на трибините од ѓубре и смет, метење на пристапните платформи за публика, чистење и празнење на поставените канти за отпадоци за публика и поставување на нови и чисти кеси за ѓубре, бришење на столчињата од прашина пред натпревар, миење на пристапната улица под Северна трибина, чистење на стаклена фасада на трибина, чистење на санитарните чворови во Северна, Јужна, Источна, Западна трибина во ВИП одделот на стадионот и управата на стадионот.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 4/2017(13.03.2017)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Месечни прегледи за одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки во станбени објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката, според спецификација за градовите - Скопје, Битола, Ресен, Демир Хисар, Кочани, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Кичево, Охрид, Кавадарци, Прилеп, Штип и Велес. Согласно член 20 од „Правилникот за користење и одржување на лифтови и транспортери“ (Сл.Весник на РМ бр.26/09) редовното одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки во станбени објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката, се врши еднаш месечно и ги опфаќа активностите согласно спецификацијата дадена во прилог, за градовите Скопје, Битола, Ресен, Демир Хисар, Кочани, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Кичево, Охрид, Кавадарци, Прилеп, Штип и Велес. Давателот на услуга се обврзува да врши преглед и истовремено и квалитетно да ги оддржува и сервисира лифтовите кои се предмет на овој договор и тоа • Еднаш месечно да изврши преглед на постројките на лифтовите, кои се предмет на договорот, преглед и контрола на сигурносните елементи како и на работата на лифтот • Отстранување на застои • Да интервенира на повик на корисникот на услугата максимум 24 часа по повикот и услугите да ги врши најдоцна за 2 дена • Да биде подготвен да интервенира во тек на сите 24 часа од денот, вклучувајќи и неработни денови и државни и верски празници. • И сите други работи предвидени со член 20 од Правилникот за користење на лифтови и транспортери

Адреса и Локација