Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 9/2017(30.11.2017)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на паркинг системот за регулирање на влез и излез од паркиралишта со кои стопанисува АДСДП

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на паркинг системот за регулирање на влез и излез од паркиралишта со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, согласно Спецификацијата за одржување на паркинг системот за регулирање на влезно-излезен терминал, наплатна станица, вертикална сигнализација (семафори) на паркиралиште.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-12/2017(27.11.2017)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Неограничен електронски пристап на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје до електронска база на дневно ажурирани прописи.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количини - Неограничен електронски пристап на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје до електронска база на прописи, дневно ажурирани, три конекции.

Адреса и Локација