Архива на јавни набавки

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1/2018 (14.03.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги во фиксна телефонија

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на телекомуникациски услуги -услуги за користење на фиксна телефонија 24 часа на ден, седум дена во неделата, со национален и
меѓународен сообраќај кон сите фиксни и мобилни мрежи за потребите на акционерското друштво.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 2/2018 (15.03.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на течни горива

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на стоки -течни горива - бензин
и дизел гориво за патнички моторни возила во Дирекција и Подружница Скопје, Битола, Струмица,
Куманово, Тетово, Прилеп, Кичево, Кочани, Охрид, Велес и Штип. Набавка на течни горива - бензин,
дизел гориво за патнички моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката – Скопје, сукцесивно од бензиски пумпи на понудувачот со
користење на безготовинска картичка во текот на две години.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 10/2017(29.12.2017)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Тековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и обврски во гарантен рок

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други услуги за тековно и инвестиционо одржување на станбениот и деловниот простор и други објекти со кои стопанисува Акционерското друштво и обврски во гарантен рок, согласно описот на позициите дадени во тендерската документација за Подружница Скопје, Подружница Битола, Подружница Велес, Подружница Куманово, Подружница Кавадарци, Подружница Кочани, Подружница Штип, Подружница Тетово, Подружница Кичево, Подружница Охрид, Подружница Струмица, Подружница Прилеп, подредени по листи како што е дадено во тендерската документација - Листа 1. Земјани, ѕидарски, бетонски и армиранобетонски работи - Листа 2. Столарски, паркетарски, стакларски, керамичарски и терацерски, молерофарбарски, изолатерски работи - Листа 3. Лимарски, покривачки и браварски работи - Листа 4. Вододвод, канализација и санитарија - Листа 5. Електрика - Листа 6. Парногреачки работи.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 12/2017(26.12.2017)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна докумeнтација за објект Б-1 УМ-А2 бр.пар. 1.19 во Неготино

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на комплетна проектна документација идеен проект, проекти за дислокација на постоечки подземни инсталации, проект за подготвителни работи и основен проект со сите фази за изградба на објект Б-1 УМ-А2 бр.пар. 1.19 во Неготино (нова ознака ГП 1.15) со социјални станови, со спратност од П+3, утврдено во Изводот бр.11-261 од 23.11.2017 год за КП 9580/2, ГП 1.15, КО Неготино, од ДУП Урбана заедница 3, Блок 1 Неготино, издаден од Општина Неготино и Ревизија на комплетна проектната документација по сите фази, извршена од реномирано лиценцирано правно лице за вршење ревизија, (избрано од страна на Извршителот во согласност со Нарачателот). Проектната документација треба да биде изработена врз основа на Изводот од ДУП, Проектната програма потпишана од Нарачателот, одобрениот идеен проект, Елаборатот за нумерички податоци, Елаборатот за геомеханички истражни работи, Законот за просторно и урбанистичкото планирање и неговите подзаконски акти, Законот за градење и неговите подзаконски акти, Законот за домување, Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти, Правилникот за Енергетска ефикасност на градежни објекти, Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи и други важечки законски прописи врзани за предметот на набавката. Набавката исто така опфаќа обезбедување на согласности од надлежни институции за Проектите за подземни инсталации и поднесување на потребна документација до субјект кој врши научно истражувачка дејност – научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија за обезбедување позитивно Мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата. При изработката на проектната документација треба да се применуваат рационални современи и издржани решенија.

Објавување на технички дијалог

 

Објавување на технички дијалог.Превземи

Адреса и Локација