Покани и известувања

Соопштение

 

Генералниот директор, М-р Кристијан Трајковски по стапување на функцијата, а во врска со регулирањето на правата за користење на топловодната мрежа во Скопје, формираше работна група, која имаше за цел да го утврди правниот статус на мрежата и начинот на нејзиното користење.

Врз основа на спроведените анализи, кои ќе подлежат и на дополнително анализирање, се утврди дека Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката ја има добиено топловодната диструбитивна мрежа во Скопје, врз основа на одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно како правен следбеник на Агенцијата за приватизација.

Имено, со оглед дека Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал предвидувал дека не може да биде предмет на трансформација делот кој е во служба на општ јавен интерес, тогашната топловодна диструбитивна мрежа е превземена од Агенцијата за приватизација, чиј правен следбеник, како што и веќе напоменавме е ова АД.

Врз основа на ваквата фактичка состојба, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката во 2012 година веднаш по губењето на лиценцата за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија на АД ТОПЛИФИКАЦИЈА, по претходна постапка ја користи Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, кое правно лице со Одлука на Регулаторната комисија за енергетика има добиено лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија.

Оттука, неспорно произлегува дека Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор врз основа на закон, ја добила топлинската мрежа и со неа, како совесен сопственик, стопанисува изминативе години.

Дотолку повеќе, што Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката изминатиов период ги има преземено сите законски мерки за легализација на оваа мрежа.

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката, силно ја поддржува Владата на РМ да согласно обврските кои Република Македонија ги има преземено за имплементација на Директивите и Регулативите од Третиот пакет енергетско законодавство за електрична енергија и природен гас, како и имплементација и на останатите директиви и регулативи од областа на енергетиката, согласно ратификуваниот Договор за основање на Енергетската заедница, законски го уреди пазарот на топлинска енергија, кој во изминативе десет години е заборавен.

Новиот закон треба да биде во согласност со досегашните закони, особено со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на јасен начин да ја определи постапката под која ова АД како стопанственик на топловодната мрежа ќе ја дава под наем на лиценцираните правни лица за дистрибуција на топлинска енергија, но и попрецизно ќе го регулира пазарот на топлинска енергија.

Напоменуваме, дека во отсуство на законско решение на регулирање на пазарот на топлинската енергија, во кое ќе учествуваат сите засегнати страни, постои висок ризик граѓаните во престојната грејна сезона да претрпат штети, односно во најлош случај да биде прекинат процесот на испораката на толплинска енергија до крајните корисници.

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката како одговорен правен субјект, општествено насочен кон граѓаните, ќе продолжи со заложбите достојно да се почитува законот.

                                                                                                                                                                                           

 

Кабинет на Генерален директор     

Соопштение

Денеска ( 21.06.2018 год. ) беше одржан генерален колегиум со 12-те Подружници на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје. Колегумот беше раководен од страна на Генералниот Директор Кристијан Трајковски, а присутни беа и Помошник Директорите на Секторите, како и Претседателот на Одборот на Директори Џеват Исени.

На состанокот беа презентирани стратешките цели на Акционерското Друштво за 2018-та година.Во таа насока, беше направена анализа на досегашното работење на Подружниците и нивните резултати. На Раководителите на Подружниците им беа дадени конкретни работни задачи кои треба да обезбедат понатамошно квалитетно, целисходно работење како и исполнување на поставените цели на Подружниците.

                                                                                                                                                                                                     

Соопштение

 

Се известуваат сите граѓани на Република Македонија дека секој Четврток од 10:00 до 14:00 часот е отворен ден за прием на заинтересирани лица кои имаат потреба да остварат средба со Генералниот Директор , Помошниците Директори и Раководител на Подружница Скопје.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Соопштение до јавноста

Со цел да се информира целокупната македонска јавност, а во врска со ценовникот за користење на услугите на Националната арена Филип Втори должни сме да Ве известиме дека Одборот на Директори на Акционерското друштво веќе усвои заклучок за преиспитување на цените уште на почетокот на месец ноември.  

Оваа одлука на Одборот на Директори е доставена до Владата на Република Македонија така што прашањето околу утврдувањето на цените, Владата ќе го  разгледува на седница на Генерален колегиум на 06.12.2017 година,

По конечно одлучување од страна на Владата на РМ, сите засегнати субјекти за користење на Националната Арена ќе бидат уредно известени за цените на Арената и сите досега настанати недоразбирања околу ценовникот заеднички ќе бидат надминати.

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката како општествено одговорен субјект останува на ставот за заштита и афирмација на спортот во Република Македонија.

Со Почит,

Генерален Директор на АДСДП

М-р Кристијан Трајковски

29.11.2017 Работен состанок

Ве покануваме на прес конференција 23.01.2015 во 10:30 часот на тема „Закон за изменување и дополнување на Законот за домување“

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Работен состанок одржан на 29.11.2017 година

 

Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и  Генералниот Директор на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката– Скопје М-р Кристијан Трајковски остварија работен состанок во седиштето на Акционерското друштво.

На состанокотсе разговараше за социјалното домување во Република Македонија односно за Проектот ФП 1674 како проект за изградба на станови за лица со социјален ризик и други ранливи групи, кој како проект е делумно финансиран од Банката за развој при Советот на Европа,

Министерот беше информиран за текот на досега превземените активности во однос на бојот на веќе изградени објекти и на кои локации, беше информиран кои објекти се во тек на градба како и за објекти кои се планирани и кои ќе се градат до 2020 година.

                                      

           Акционерско друштво за изградба и стопанисување

со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 

 

 

Адреса и Локација